اخبار

ــــ

1613899635iciif.jpg

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه

1613297133iciif.jpg

سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه

1612609255iciif.jpg

دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه

1611725146iciif.jpg

سلسله نشست های احتراقی

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه

1596628396iciif.jpg

برنامه برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

زمانبندی برنامه کنفرانس

مدیر سامانه