اخبار

ــــ

1612609255iciif.jpg

دومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه

1611725146iciif.jpg

سلسله نشست های احتراقی

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

مدیر سامانه

1596628396iciif.jpg

برنامه برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

زمانبندی برنامه کنفرانس

مدیر سامانه

1593857233iciif.jpg

زمان برگزاری هشتمین کنفرانس ملی سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

21 و 22 مرداد ماه سال جاری

مدیر سامانه

1588566471iciif.jpg

برگزاری هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

ــــــــــــ

دانشگاه تبریز

مدیر سامانه