اخبار

ــــ

1615700798iciif.jpg

نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسین

ــــــــــــ

نتایج انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره و بازرسین انجمن احتراق ایران به شرح ذیل اعلام می گردد:

علی صلواتی زاده

1615292284iciif.jpg

برگزاری دوره آموزشی تکنسین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

ــــــــــــ

«بمنظور آموزش تکنسین جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

علی صلواتی زاده

1615017140iciif.jpg

ششمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

علی صلواتی زاده

1613899635iciif.jpg

چهارمین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

علی صلواتی زاده

1613297133iciif.jpg

سومین نشست اینستاگرامی انجمن احتراق ایران

ــــــــــــ

برگزاری سلسله نشست های اینستاگرامی از طریق صفحه انجمن احتراق ایران

علی صلواتی زاده