ششمین جشنواره عکس شعله

ــــــــــــــــــــــ

1627463213iciif.jpg

ششمین جشنواره عکس شعله همزمان با نهمین کنفلرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه شیراز برگزار می گردد:

?ششمین جشنواره عکس شعله همزمان با نهمین کنفلرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه شیراز برگزار می گردد:

 

 ?شرایط شرکت در جشنواره: هرشخص مجاز به ارسال سه قطعه عکس مرتبط به موضوعات احتراقی و از آثار خود می باشد. همراه با هر عکس ارسالی، توضیحات علمی و فنی شامل تنظیمات دوربین، مشخصات شعله و سایر ویژگی های سوژه ارائه شود.

 

 ?نحوه شرکت در جشنواره: شرکت کنندگان می توانند عکس های احتراقی را به همراه اطلاعات زیر به پست الکترونیکی نهمین کنفرانس احتراق ایران به آدرسfcci2022@shirazu.ac.ir  ارسال نمایید.

 

 ?اطلاعات مورد نیاز: نام و نام خانوادگی، شماره تماس، دانشگاه محل تحصیل و توضیحات مربوط به هر عکس

 

 ?اطلاعات بیشتر در وبسایت کنفرانس:

 

Website: https://fcci2022.shirazu.ac.ir/fa/

Email: fcci2022@shirazu.ac.ir

 

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

جشنواره عکس شعله، جشنواره، شعله، نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، انجمن احتراق ایران، دانشگاه شیرازاخبار مرتبط

ــــــــ

برچسب ها

ــــــــ

جشنواره عکس شعله، جشنواره، شعله، نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، انجمن احتراق ایران، دانشگاه شیراز