رویدادهای دوره های آموزشی

ــــ

۲۳ آذر
Card image cap
دوره آموزشی تکنسـین سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۱۱ آذر
Card image cap
دوره آموزشی کارشناسی سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

بپیوندید - 2000000 تومان

۱۳ آذر
Card image cap
دوره آموزشی نرم افزار Ansys Fluent به همراه نرم افزارهای Ansys Meshing و Design Modeler
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
دوره بصورت مجازی برگزار می گردد