رویدادهای جشنواره عکس شعله

ــــ

۱۹ شهریور
Card image cap
پنجمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۷ بهمن
Card image cap
چهارمین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

۲۹ بهمن
Card image cap
سومین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
تهران، دانشگاه تربيت مدرس

بپیوندید - رایگان

۱۶ اسفند
Card image cap
دومین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
تهران، دانشگاه علم و صنعت

۰۱ اسفند
Card image cap
اولین جشنواره عکس شعله
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
تهران، دانشگاه امیرکبیر